RODO

1. Zgody udzielam także na wykorzystywanie mojego Wizerunku na wszystkich znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia polach eksploatacji, a w szczególności na:

a. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem,
na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo i inne,
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem,
na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo i inne,
c. wprowadzanie do obrotu,
d. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych i innych,
e. udostępnianie w taki sposób, aby każdy uczestnik Konferencji mógł mieć dostęp do utrwaleń wizerunku, imienia, nazwiska,
głosu, wypowiedzi oraz utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
(m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych)
f. publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności
funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych,
projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
g. wystawianie,
h. wyświetlanie
i. korzystanie z mojego Wizerunku w celu promocji, działań marketingowych oraz jakichkolwiek działań informacyjnych
prowadzonych przez Transkap International w zakresie reklamy marek Transkap jak i produktów Transkap.

2. Potwierdzam, iż zgoda na korzystanie przez Transkap z Wizerunku utrwalonego w trakcie Konferencji obejmuje korzystanie z mojego Wizerunku w celu promocji, działań marketingowych oraz jakichkolwiek działań informacyjnych prowadzonych przez Transkap w zakresie reklamy marek Transkap jak i produktów Transkap. Zgoda na korzystanie z Wizerunku obejmuje w szczególności możliwość umieszczania nagrania Konferencji na profilach social media Transkap, na stronach internetowych i serwisach należących do Transkap, a także wszelkich innych mediach i środkach masowego przekazu.

3. Udzielenie zgody na korzystanie z mojego Wizerunku nie jest ograniczone terytorialnie, tzn. odnosi się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów innych państw.

4. Zgoda na korzystanie z mojego Wizerunku nie jest ograniczona czasowo.

5. Zgoda na korzystanie z mojego Wizerunku obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Transkap praw zależnych do utworów zawierających mój Wizerunek, co oznacza zarówno wykonywanie utworów zależnych, jak i udzielanie zgody na korzystanie z takich utworów.

Rozumiem, że odwołanie mojej zgody może wygenerować po stronie Transkap koszty, które zobowiązuje się pokryć w przypadku
odwołania mojej zgody.

Jednocześnie oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o fakcie przetwarzania moich danych osobowych: Wizerunku,
imienia, nazwiska (dalej: „Dane”) w celach określonych niniejszym oświadczeniem przez Transkap – jako administratora – zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”),
na co wyrażam zgodę.

Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do Danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania)
moich Danych, prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Danych; prawo do przenoszenia Danych. 

Rozumiem, że Dane
a. przetwarzane będą w celu promocji, działań marketingowych oraz jakichkolwiek działań informacyjnych prowadzonych
przez Transkap w zakresie reklamy marek Transkap jak i produktów Transkap, w tym umieszczania nagrania Konferencji na profilach
social media Transkap, na stronach internetowych i serwisach należących do Transkap, a także wszelkich innych mediach i środkach
masowego przekazu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b. Dane przechowywane przez Transkap przez okres 6 lat wynikający z przepisów w zakresie upływu terminu przedawnienia
ewentualnych roszczeń;
c. posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
d. posiadam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie Danych
narusza przepisy RODO;
e. odbiorcami Danych będą te podmioty, świadczące na rzecz Transkap usługi reklamowe i marketingowe na co wyrażam
zgodę. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla składającego
oświadczenie oraz Transkap.