TRANSKAP INTERNATIONAL SP. Z O.O.  OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USLUG
§ 1
Zakres Świadczenia usług
 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie transportu drogowego krajowego i międzynarodowego jak i usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych z TRANSKAP INTERNATIONAL SP. Z O.O. z siedzibą w Jerzykowie ( zwaną dalej TRANSKAP).
 2. TRANSKAP w ramach prowadzonej działalności świadczy na rzecz Zleceniodawców profesjonalne usługi transportowe i spedycyjne.
 3. TRANSKAP zobowiązuje się do dołożenia należytych starań w celu realizacji zleconej usługi transportowej i spedycyjnej.
 4. Z zastrzeżeniem treści niniejszego Regulaminu, TRANSKAP ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego traktującymi o umowie spedycji. W sytuacji, gdy TRANSKAP sam dokonuje przewozu, w odniesieniu do całości lub części usługi spedycyjnej, w takim zakresie przysługują mu prawa i obowiązki przewoźnika, regulowane przepisami prawa właściwymi dla danego typu przewozu.
 5. Bez uprzedniej pisemnej zgody TRANSKAP, zabronione jest wykorzystywanie, w jakiejkolwiek formie, logo i nazwy TRANSKAP Bezprawne wykorzystanie logo lub nazwy stanowić będzie naruszenie przysługującego TRANSKAP prawa ochronnego na znak towarowy i upoważnia do dochodzenia stosownych roszczeń od osoby odpowiedzialnej za to naruszenie.
§ 2
Wyłączenia ze świadczenia usług transportowo- spedycyjnych
 1. TRANSKAP nie przyjmuje do transportu lub spedycji:
  - przesyłek niewłaściwie opakowanych, nieodpowiednio zabezpieczonych do transportu,
  - żywych zwierząt, szczątków ludzkich i zwierzęcych,
  - narkotyków i substancji psychotropowych oraz wyrobów tytoniowych, preparatów wymagających specjalnych warunków przewozu,
  - broni i amunicji,
  - przesyłek wartościowych, w szczególności: wartości i środki pieniężne, znaki legitymacyjne, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki, zbiory kolekcjonerskie itp.
  - przesyłek, które wymagają odrębnych zezwoleń, koncesji lub ich przewóz jest zabroniony przez prawo,
  - przesyłek, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt mających z nimi styczność albo mogą uszkodzić inne towary lub jakikolwiek środek transportu lub narzędzia użyte do ich obsługi, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR,
  - towarów strategicznych w rozumieniu Ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wraz z późniejszymi zmianami.
 2. TRANSKAP nie przyjmuje do transportu lub spedycji, chyba, że umowa stanowi inaczej:
  - przesyłek zawierających towary chemicznie i aktywne biologicznie, za wyjątkiem przesyłek zawierających towary niebezpieczne według Umowy ADR,
  - przesyłek wymagających specjalistycznego sprzętu do ich obsługi,
  - przesyłek, zawierających lub będących produktami szybko psującymi się – przesyłki towarowe, których właściwości fizyczne i chemiczne ulegają zmianie na skutek upływu czasu i wymagają w związku z tym szczególnych wymogów transportów
§ 3
Przyjęcie i realizacja zlecenia
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do właściwego wystawienia zlecenia zawierającego wszelkie niezbędne informacje potrzebne TRANSKAP do jego realizacji, do dostarczenia TRANSKAP wszelkich niezbędnych dokumentów koniecznych do realizacji zlecenia, do prawidłowego wypełniania listów przewozowych, do załadowania i odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki zgodnie z przepisami prawa i wymogami procesu transportowego, do terminowego załadowania przesyłki, umożliwiającego TRANSKAP należyte wykonanie usługi.
 2. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za podanie w zleceniu lub w inny sposób wskazań i oświadczeń niezgodnych z rzeczywistością, błędnych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwym miejscu, a także za brak, niekompletność lub nieprawidłowość dokumentów wymaganych w przepisach szczególnych, za wadliwy stan przesyłki, brak lub niewłaściwe opakowanie lub oznaczenie, za niewłaściwe wskazanie rodzaju lub wielkości (ciężaru) ładunku, za nieterminowe załadowanie przesyłki na podstawiony środek transportowy i przestoje w realizacji zlecenia, wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub nadawcy, za skutki dodatkowych dyspozycji przekazanych TRANSKAP w trakcie realizacji zlecenia, jeśli miały wpływ na wzrost kosztów jego realizacji. TRANSKAP nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie czynności przez Nadawcę lub Zleceniodawcę.
 3. W przypadku żądania przez Zleceniodawcę zmiany terminu podstawienia środka transportu, zmiany rodzaju środka transportu, zmiany innych istotnych warunków realizacji zlecenia lub zawinionego przez Zleceniodawcę braku możliwości wykonania zlecenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do przekazania tych zmian do TRANSKAP w formie pisemnej. Koszty wynikające z takich działań ponosi Zleceniodawca. TRANSKAP ma prawo odmówić lub wstrzymać realizację zlecenia, jeśli zmiany te uniemożliwią TRANSKAP należyte wykonanie zleconej usługi.
 4. Zlecenie powinno być przekazane faksem lub drogą elektroniczną e-mail.
 5. TRANSKAP organizuje realizację przemieszczenia przesyłki z miejsca jej nadania do miejsca wskazanego w zleceniu.
 6. TRANSKAP zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów przesyłki tj.: opakowania, liczba sztuk, waga, wymiary przesyłki, oznaczenia kodów opakowań. Rozbieżność pomiędzy danymi podanymi przez Nadawcę dokumentach zlecenia, CMR a stanem faktycznym, stanowi podstawę do zmiany wyceny za usługę spedycyjną lub odmowy realizacji zlecenia. TRANSKAP zastrzega sobie prawo do obciążenia Zleceniodawcy opłatą za korektę błędnych danych do przesyłki zgodnie z Cennikiem Opłat Dodatkowych.
 7. Za niezawiniony przez TRANSKAP postój pojazdu przy załadunku lub rozładunku Zleceniodawca zobowiązany jest do wniesienia na rzecz TRANSKAP opłaty, zgodnie z Cennikiem Opłat Dodatkowych.
 8. W przypadku anulowania zlecenia po rozpoczęciu realizacji usługi transportowej lub spedycyjnej TRANSKAP ma prawo obciążyć Zleceniodawcę opłatą zgodnie z Cennikiem Opłat Dodatkowych.
 9. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Odbiorca odmówi odbioru przesyłki bądź też Zleceniodawca zadecyduje o zwrocie przesyłki do miejsca nadania przesyłki lub innego wskazanego przez Zleceniodawcę, traktowane jest to, jako zlecenie zmiany warunków realizacji usługi transportowej lub spedycyjnej, a Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za realizację tej usługi przez TRANSKAP. Jeżeli konieczność zlecenia zmiany warunków realizacji usługi transportowej lub spedycyjnej spowodowana została przyczynami zawinionymi przez TRANSKAP, Zleceniodawca uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania w ramach postępowania reklamacyjnego.
 10. TRANSKAP nie ponosi odpowiedzialności za kompletność dokumentów towarzyszących przesyłce i ich treść, w tym zakresie, o ile w zleceniu nie jest to dokładnie sprecyzowane, dokumenty przekazane przez Zleceniodawcę lub Nadawcę nie podlegają weryfikacji przez TRANSKAP. Za wszelkie szkody spowodowane brakiem, niedostatecznością lub nieprawidłowością tych dokumentów i informacji ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca lub Nadawca.
 11. Przedstawiciel TRANSKAP doręczający przesyłkę ma prawo dokonać weryfikacji tożsamości Odbiorcy lub osoby delegowanej przez Odbiorcę do odbioru przesyłki, w tym poprzez sprawdzenie treści dowodu tożsamości.
§ 4
Przyjęcie towaru do transportu lub spedycji
 1. Wszystkie przesyłki przyjmowane są do spedycji na podstawie właściwego dokumentu przewozowego od jednego Nadawcy do jednego Odbiorcy chyba, że co innego zostało wyraźnie ustalone w zleceniu transportowym lub spedycyjnym.
 2. Za prawidłowe wypełnienie dokumentu przewozowego odpowiada Nadawca przesyłki, chyba, że co innego zostało wyraźnie ustalone w zleceniu transportowym lub spedycyjnym.
 3. Nadawca ma obowiązek odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przesyłkę na czas transportu, liczba opakowań musi być zgodna z informacjami dokumentu przewozowego oraz zleceniu transportowym lub spedycyjnym.
 4. Przesyłki nadawane do spedycji powinny być opakowane w sposób właściwy dla stosowanego procesu spedycyjnego. W szczególności opakowanie powinno:
  1. zabezpieczać przesyłkę przed uszkodzeniem mogącym powstać w wyniku działania zwykłych sił zewnętrznych podczas całego procesu transportowo-spedycyjnego,
  2. uniemożliwić dostęp do zawartości przesyłki, oraz umożliwiać stwierdzenie faktu dostępu do niej,
  3. nie stanowić zagrożenia dla życia i zdrowia oraz powinno być bezpieczne dla innych przesyłek,
  4. być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniem, jeśli opakowanie jest jednocześnie opakowaniem handlowym,
  5. w przypadku towarów niebezpiecznych powinno być dobrane właściwie do zawartości przesyłki, zgodnie z przepisami ADR. Nadawca odpowiada za prawidłowe przygotowanie przesyłki do spedycji w sposób umożliwiający jej prawidłowy przewóz i zapewniający bezpieczeństwo pozostałych przesyłek.
  6. być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki, posiadać odpowiednie zabezpieczenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz oznakowania informujące o specyfice postępowania z przesyłką.
 5. TRANSKAP zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia wskazanych w zleceniu przesyłek, jeśli ich stan będzie wadliwy, opakowanie niewystarczające, niezgodne z wymogami prawa lub niniejszego Regulaminu. Przy przyjęciu przesyłki do transportu lub spedycji, TRANSKAP nie ma obowiązku weryfikacji stanu i liczby opakowań jednostkowych w przesyłce. TRANSKAP może odmówić przyjęcia przesyłki do transportu lub spedycji, jeśli jej opakowanie nie zapewnia należytego i bezpiecznego wykonania usługi, zachowując przy tym prawo do pełnego wynagrodzenia jak za usługę wykonaną. W takim wypadku przyjęcie bez uwag przesyłki do transportu lub spedycji nie może być rozumiane jako, akceptacja odpowiedzialności materialnej za przesyłkę przez TRANSKAP, działającą jako podmiot profesjonalny.
 6. TRANSKAP zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy lub osób trzecich, w każdym czasie od momentu przyjęcia do transportu lub spedycji do momentu dostarczenia do Odbiorcy, w celu stwierdzenia zgodności zawartości przesyłki z danymi zamieszczonymi w dokumentach przewozowych.
 7. W sytuacji przyjęcia przez TRANSKAP przesyłki niespełniającej wymogów wskazanych w Regulaminie, wszelkie ryzyko i odpowiedzialność powstała z tego tytułu spoczywa na Zleceniodawcy.
§ 5
Formy i terminy płatności
 1. Płatności za wykonane usługi będą realizowane na podstawie faktur wystawionych przez TRANSKAP, w terminie 45 dni od daty wystawienia faktury, przelewem bankowym na konto TRANSKAP. Dopuszczalny jest inny termin płatności, jednak jego ustalenie musi być każdorazowo określone w Umowie pomiędzy TRANSKAP a Zleceniodawcą.
 2. Za Usługi dodatkowe, opłaty będą naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług Dodatkowych TRANSKAP odpowiednim dla danego typu usługi transportowej lub spedycyjnej.
 3. Do opłat za usługi TRANSKAP naliczać będzie podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości.
 4. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącania kwot ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z jakimikolwiek należnościami przysługującymi TRANSKAP.
§ 6
Odpowiedzialność TRANSKAP
 1. TRANSKAP odpowiada za towar od chwili jej przyjęcia do transportu lub spedycji potwierdzonego w dokumentach przewozowych, do momentu jego wydania uprawnionemu Odbiorcy.
 2. TRANSKAP nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, utratę, uszkodzenie towaru zaistniałe z przyczyn występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy, w szczególności wynikających z braku lub wadliwości opakowania towaru oraz manipulowania, ładowania rozmieszczenia lub wyładowania towaru.
 3. TRANSKAP nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ubytki w towarze w sytuacji, gdy opakowanie towaru uniemożliwiało sprawdzenie stanu jakościowego przesyłki w momencie przyjęcia towaru do transportu lub spedycji lub uniemożliwiało doręczenie towaru w stanie nienaruszonym, a jednocześnie opakowanie w momencie dostawy do Odbiorcy nie nosi zewnętrznych śladów naruszenia. W sytuacji niemożności sprawdzenia, przez przedstawiciela TRANSKAP stanu opakowania lub zabezpieczenia towaru przy jej nadaniu, TRANSKAP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
 4. Przyjęcie towaru przez Odbiorcę bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubytku lub uszkodzenia towaru w stosunku do TRANSKAP.
 5. TRANSKAP może dokonać rozładunku na koszt Zleceniodawcy w przypadku, gdy Odbiorca odmówi odbioru a Nadawca nie udzieli instrukcji, co do dalszego postępowania. W takiej sytuacji TRANSKAP odpowiada za sprawowanie pieczy nad przesyłką zgodnie z obowiązującymi przepisami. Piecza nad przesyłką sprawowana jest na koszt i ryzyko Zleceniodawcy.
 6. Zleceniodawca ma obowiązek wynagrodzić TRANSKAP za szkody poniesione wskutek:
  1. dostarczenia nieprawidłowych, niejasnych lub niepełnych informacji o przesyłce i jej zawartości;
  2. nieprawidłowego opakowania lub oznakowania przesyłek;
  3. nieprawidłowego załadunku lub ułożenia przesyłek w jednostce transportowej, przeprowadzonego przez Zleceniodawcę lub Nadawcę;
  4. szkodliwych właściwości zawartości przesyłek, których TRANSKAP nie był w stanie przewidzieć;
  5. błędów popełnionych przez Zleceniodawcę lub Nadawcę, w wyniku których TRANSKAP zmuszony jest zapłacić cło, podatek lub złożyć zabezpieczenie, lub ponosi koszty przeładunku towaru.
§ 7
Reklamacje
 1. Reklamacje składa się do oddziału TRANSKAP w Poznaniu. Reklamacje mogą być składane także drogą elektroniczną w sposób uprzednio uzgodniony z TRANSKAP.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług muszą być zgłaszane na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odbioru towaru w przypadku ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji niezgodnie lub po terminie określonym powyżej TRANSKAP zastrzega sobie prawo do odmowy jej rozpatrzenia.
 4. W przypadku widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru, w chwili doręczenia przesyłki należy sporządzić protokół szkodowy w obecności kierowcy. Protokół szkodowy musi być podpisany przez Odbiorcę oraz przedstawiciela TRANSKAP doręczającego towar. W przypadku rozbieżności stanowisk przedstawiciel TRANSKAP lub Odbiorca ma prawo nanieść swoje uwagi i zastrzeżenia w protokole.
 5. Zastrzeżenia dotyczące braków lub uszkodzeń niewidocznych w chwili dostawy powinny zostać złożone do TRANSKAP przed upływem 7 dni od daty odbioru. Niezależnie od terminu zgłoszenia zastrzeżeń, obowiązek udowodnienia, że uszkodzenie lub częściowa utrata towaru nastąpiła przed jego dostarczeniem, spoczywa na osobie składającej reklamację. Jeżeli składający reklamację nie zdoła tego udowodnić, uważa się, że przesyłka została dostarczona w nienaruszonym stanie oraz ilości zgodnej ze zleceniem.
 6. Uzupełnienie kompletu dokumentów do reklamacji, zgodnie z wykazem poniżej, powinno nastąpić w terminie 14 dni od momentu wezwania podmiotu reklamującego do uzupełnienia braków dokumentów do reklamacji. Po upływie tego terminu reklamacja nie będzie rozpatrywana, bez możliwości ponownego wniesienia roszczenia.
 7. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego w przypadku powstania szkody jest złożenie przez uprawnionego pisemnej reklamacji określającej w szczególności: nazwę podmiotu reklamującego oraz jej dane adresowe i kontaktowe, tytuł reklamacji z uzasadnieniem, przedmiot reklamacji, rodzaj i numer dokumentu przewozowego, wysokość roszczenia, wagę brutto uszkodzonego, utraconego towaru, aktualny numer konta bankowego uprawnionego do odszkodowania oraz podpis składającego reklamację.
 8. Do pisemnej reklamacji, o której mowa powyżej, należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. oryginał dokumentu przewozowego lub jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
  2. dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia – oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia faktury VAT, kalkulacja kosztów lub inne dokumenty potwierdzające poniesione straty, faktura korygująca wystawiona przez Nadawcę dla Odbiorcy z tytułu zmniejszenia obciążenia o kwotę będącą przedmiotem reklamacji,
  3. w przypadku naruszenia opakowania zewnętrznego, Protokół szkodowy sporządzony na miejscu dostawy towaru zawierający opis braków lub uszkodzeń i opatrzony czytelnym podpisem przedstawiciela TRANSKAP i reklamującego,
  4. dokumentację potwierdzającą fakt wystąpienia i zakres szkody, w tym fotografie z datą i godziną ich wykonania.
 9. TRANSKAP zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego, nieobjętych wykazem powyżej, które powinny zostać dostarczone do TRANSKAP w terminie 14 dni od daty skierowania żądania przez TRANSKAP. Po upływie tego terminu reklamacja może nie być rozpatrywana, bez możliwości ponownego jej wniesienia.
 10. W przypadku uszkodzeń towaru należy pozostawić towar do wglądu dla TRANSKAP lub wskazanego przez TRANSKAP podmiotu uprawnionego do oszacowania w imieniu TRANSKAP zaistniałej szkody do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego. Brak pozostawienia towaru do wglądu może skutkować oddaleniem reklamacji, bez możliwości ponownego jej wniesienia.
 11. TRANSKAP rozpatrzy reklamację w możliwie najkrótszym terminie, przy zastrzeżeniu konieczności wszechstronnego rozważenia i oceny zebranego materiału. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji TRANSKAP lub ubezpieczyciel powiadamia reklamującego na piśmie o sposobie załatwienia reklamacji.
 12. Zgłoszenie reklamacji do TRANSKAP, w żadnym wypadku nie zwalnia od uiszczenia opłaty za usługę transportową lub spedycyjną oraz nie uprawnia do dokonywania potrąceń w ramach wzajemnych rozrachunków, bez uprzedniej pisemnej zgody TRANSKAP.
§ 8
Transport towarów niebezpiecznych ADR.
 1. W trakcie realizacji zleceń dotyczących towarów niebezpiecznych TRANSKAP dokłada szczególnej staranności, aby nie dopuścić do uszkodzenia, uszkodzenia innych przesyłek, uszkodzenia pojazdu, spowodowania zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia i życia ludzi.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepowierzania do TRANSKAP zleceń polegających na transporcie towarów niebezpiecznych, które:
  - nie spełniają wymogów dotyczących ich transportu określonych w przepisach Umowy ADR;
  - są wyszczególnione w przepisach Umowy ADR jako zabronione do transportu;
  - są wyszczególnione w przepisach prawnych jako zakazane do stosowania, produkowania, wprowadzania do obrotu i transportu na terytorium Polski.
 3. Zleceniodawca lub działający w jego imieniu nadawca i/lub załadowca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z przepisami Umowy ADR przygotowanie przesyłki do transportu, w tym za jakość opakowań oraz poprawność i kompletność dokumentacji.
 4. Jeżeli podczas realizacji zlecenia dojdzie do jakiegokolwiek rozszczelnienia opakowania i/lub uwolnienia substancji niebezpiecznej, spowodowanych złą jakością opakowań przekazanych przez Zleceniodawcę lub działającego w jego imieniu nadawcę/załadowcę to TRANSKAP będzie uprawniony do dochodzenia od Zleceniodawcy rekompensaty wszelkich kosztów i szkód wynikających z rozszczelnienia opakowania i/lub uwolnienia substancji niebezpiecznej, związanych z:
  1. sankcjami karnymi upoważnionych organów kontrolnych;
  2. uszkodzeniem innych przesyłek, środka przewozowego, terminalu przeładunkowego;
  3. reklamacjami dotyczącymi opóźnień do dostarczaniu innych przesyłek;
  4. zanieczyszczeniem środowiska;
  5. utratą zdrowia lub życia ludzkiego;
  6. kosztami akcji ratunkowej, łącznie z wymaganą utylizacją.
 5. Zleceniodawca oświadcza, iż zobowiązuje się do bezwarunkowego pokrycia wszelkich kosztów i szkód, o których mowa powyżej.
 6. W razie stwierdzenia, że przesyłka nie spełnia któregokolwiek z wymagań wymienionych w dziale ‘ Transport towarów niebezpiecznych ADR’ to TRANSKAP może odmówić podjęcia przesyłki do spedycji. W takim przypadku TRANSKAP ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami dojazdu po odbiór przesyłki + 50% wcześniej ustalonego frachtu.
§ 9
Informacje dodatkowe
 1. TRANSKAP zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w każdym czasie, od chwili jej przyjęcia od Nadawcy do momentu jej dostarczenia do Odbiorcy w celu stwierdzenia zgodności jej rzeczywistej zawartości z treścią dokumentów przewozowych. W szczególności sprawdzenie takie może dotyczyć ustalenia: czy zawartość zadeklarowana przez Nadawcę nie podlega wyłączeniu zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, stanu opakowania i zabezpieczenia wewnętrznego towaru w przesyłce.
 2. TRANSKAP przewiduje wykonywanie transportu z wymiana europalet, ale tylko w przypadku gdy zostało to wyraźnie ustalone w zleceniu transportowym lub spedycyjnym.
 3. TRANSKAP przewiduje możliwość wykonania usługi zwrotu/ odwiezienia europalet pod wskazany i ustalony wcześniej adres jeśli zostało to ujęte zleceniu transportowym lub spedycyjnym. Usługa zwrotu palet – polega na zwrocie do Nadawcy palet faktycznie oddanych przez Odbiorców przy dostawie. Usłudze zwrotu palet podlegają wyłącznie palety ładunkowe płaskie drewniane typu EUR spełniające kryteria (wymogi) określone w Wg Kodeksu UIC435 opartym na Normie EN13698-1, wyprodukowane przez jednostki posiadające uprawnienia nadane przez UIC. Przyjmuje się możliwość dopuszczalnych ubytków w wysokości 5% palet objętych usługą. Odmowa zwrotu palet, potwierdzona przez Odbiorcę na dokumentach przewozowych i/lub kwicie paletowym jest równoznaczna z wykonaniem usługi i pomniejszeniem ilości palet zwrotnych o ilość odmów. TRANSKAP nie ma obowiązku dokonywania weryfikacji palet przyjętych do obrotu wraz z towarem. Nadawca jest zobowiązany do przygotowania przesyłki na paletach zwrotnych w sposób uniemożliwiający ich zamianę bez naruszenia oryginalnego opakowania przesyłki. Usługa zwrotu palet wykonywana jest do jednego Nadawcy. W przypadku korzystania z usługi zwrotu palet, Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić TRANSKAP wszystkie miejsca, z których będą następowały nadania przesyłek. W przypadku realizacji Usługi zwrotu palet Odbiorca ma obowiązek wydać palety odpowiadające standardom określonym w obecnym pkt. niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy Odbiorca odmawia wydania palet lub wydaje palety uszkodzone ma on obowiązek potwierdzić ten fakt podpisując sporządzony przez przedstawiciela TRANSKAP Kwit Paletowy.
 4. TRANSKAP nie ma obowiązku weryfikacji pod względem jakościowym otrzymanych palet które podlegają oddaniu/ odwiezieniu pod wskazany wcześniej adres- tym samym TRANSKAP nie godzi się i nie przyjmie żadnych not obciążeniowych z tytułu wadliwych bądź uszkodzonych palet wydanych przez klienta.
 5. TRANSKAP nie godzi się i nie przyjmie żadnych not obciążeniowych z tytułu dodatkowego wyposażenia wydanego przez nadawcę lub załadowcę towaru w celu załadunku lub zabezpieczenia towaru na czas transportu, jeśli nie zostało to wyraźnie ustalone w zleceniu transportowym lub spedycyjnym wraz z określona kwota na którą TRANSKAP się zgodził i potwierdził.
 6. Niezgodności, o których mówi pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą stanowić podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki przez TRANSKAP jak również do zmiany warunków wykonania umowy.
 7. TRANSKAP ma prawo odmówić realizacji zlecenia, w przypadku, gdy dokument przewozowy jest wypełniony nieprawidłowo, przesyłka nie jest dostatecznie zabezpieczona na czas transportu, jej zawartość jest niezgodna z opisem w zleceniu spedycyjnym lub w innych wyjątkowych sytuacjach.
 8. W przypadku, gdy TRANSKAP sam będzie dokonywał przewozu przysługiwać mu będą prawa i obowiązki przewoźnika, w przewozie międzynarodowym zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) z dnia 19.05.1965r. (Dz. U. z 1962r. Nr 49, poz.238 ze zm.), w przewozie krajowym zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.).
 9. Wszelkie spory wynikłe w związku z zawarciem i realizacją usług przez TRANSKAP rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby TRANSKAP.
 10. TRANSKAP ma prawo w każdym czasie dokonać zmiany niniejszego Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług TRANSKAP, co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zgody osób związanych regulacjami Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w dniu w nim wskazanym i udostępniany jest na stronie internetowej transkap.pl.
 11. Niniejszy Ogólny Regulamin Świadczenia Usług TRANSKAP wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku.
CENNIK OPŁAT DODATKOWYCH

Dla transportu krajowego.
Lp.Rodzaj opłaty dodatkowejStawka w PLN
1.Nieuzasadniony podjazd pod zaladunek - brak przesylek przygotowanych do odbioru mimo złożenia zlecenia 100% frachtu
2.Dodatkowy - powyzej 2 godzin -czas oczekiwania na zaladunek lub rozladunek towaru.210 PLN za każdą rozpoczętą godzinę
3.Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi.230 PLN + dodatowy fracht liczony poniedzy pierwotnie wskazanym a nowym miejscem dostawy przy zachowaniu stawki PLN do KM obowiazującej w danym zleceniu
4.Przestój auta pod za lub rozladunkiem do kolejnego dnia kalendarzowego2130 PLN
Dla transportu międzynarodowego.
Lp.Rodzaj opłaty dodatkowejStawka w EUR
1.Nieuzasadniony podjazd pod zaladunek - brak przesylek przygotowanych do odbioru mimo złożenia zlecenia 100% frachtu
2.Dodatkowy - powyzej 2 godzin -czas oczekiwania na zaladunek lub rozladunek towaru.45 € za każdą rozpoczętą godzinę
3.Zmiana adresu dostawy w trakcie trwania usługi.50 €+ dodatowy fracht liczony poniedzy pierwotnie wskazanym a nowym miejscem dostawy przy zachowaniu stawki € do KM obowiazującej w danym zleceniu
4.Przestoj auta pod za lub rozladunkiem do kolejnego dnia kalendarzowego450 €